1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady ochrony danych osobowych.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem Jednoosobowego przedsiębiorcy,
  3. Jednoosobowy przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  4. Klient– Konsument, Przedsiębiorca, Jednoosobowy przedsiębiorca, który korzysta z Usług Serwisu lub odwiedza Serwis,
  5. Regulamin– niniejszy Regulamin serwisu internetowego krzeslaonline.pl,
  6. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  7. Serwis– serwis internetowy prowadzony w języku polskim przez Usługodawcę będący własnością Usługodawcy, znajdujący się pod adresem https://krzeslaonline.pl/,
  8. Sklep internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w ramach Usług oferowanych przez Serwis,
  9. Umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  10. Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegające na umożliwieniu Klientowi skorzystanie ze Sklepu internetowego, formularza zamówienia w Sklepie internetowym, konta Klienta w Sklepie internetowym, formularza kontaktowego oraz usługi szybkiego kontaktu,
  11. Usługodawca– Artur Jastrzębski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARPEX – ARTUR JASTRZĘBSKI z siedzibą przy ul. Ludwika Narbutta 24 lok. 18, 02-541 Warszawa NIP 5210326727, REGON 010865070, sklep@krzeslaonline.pl.

2. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zapewnia Klientom nieodpłatny dostęp do Serwisu przez czas nieoznaczony, 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.
 2. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji przez Klienta żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. W celu skorzystania z Usług Serwisu niezbędne są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookies,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient, w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, powinien dysponować sprzętem umożliwiającym korzystanie z Serwisu (np. komputer, smartfon lub tablet), który posiada w chwili korzystania z Serwisu dostęp do sieci Internet i oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymogi np.: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0. lub nowszej lub Firefox w wersji co najmniej 3.0. lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.
 6. Świadczenie Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu odbywa się
  z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu dane przekazywane przez Klienta są bezpieczne, albowiem nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.
 7. Klient ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Serwis.
 8. Klient podczas korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  2. powstrzymania się od przesyłania Usługodawcy treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  3. niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,
  4. powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu do przesyłania Usługodawcy reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

3. Rodzaje świadczonych Usług

 1. W Serwisie dostępne są dla Klienta następujące rodzaje Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną:
  1. Sklep internetowy,
  2. formularz zamówienia w Sklepie internetowym,
  3. konto Klienta w Sklepie internetowym,
  4. formularz kontaktowy,
  5. usługa szybkiego kontaktu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu Serwisu (URL) zawierającego treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez Klienta z linku znajdującego się na innej stronie internetowej przekierowującego do strony Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 3. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w ust. 4 i 5 poniżej.
 4. Koniec obowiązywania poszczególnych Usług, o których mowa w 1 powyżej, następuje w momencie spełnienia przez Klienta lub Usługodawcę wszystkich warunków wskazanych przy danej Usłudze. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną wygasa automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli stron.
 5. Postanowień ust. 2 i ust. 4 powyżej nie stosuje się do usługi formularz kontaktowy, usługi szybkiego kontaktu oraz konta Klienta w Sklepie internetowym. Użytkownik może rozpocząć i zaprzestać korzystania z usług:
  1. formularz kontaktowy i usługi szybkiego kontaktu na zasadach określonych w § 4 poniżej,
  2. konto klienta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w § 6 poniżej.

4. Formularz kontaktowy i usługa szybkiego kontaktu

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaje zawarta w momencie wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na stronie Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem usługi szybkiego kontaktu zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta prośby szybkiego kontaktu i wykonania tego kontaktu przez Usługodawcę.
 3. Usługa szybkiego kontaktu jest dostępna za pośrednictwem okna „Szybki kontakt” wyświetlającego się na stronie głównej Serwisu i polega na skontaktowaniu się przez Usługodawcę z Klientem poprzez oddzwonienie na podany przez Klienta w formularzu numer telefonu. Usługa szybkiego kontaktu jest dostępna dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W celu wysłania zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego niezbędne jest podanie danych osobowych przez Klienta w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 powyżej są zbierane w celu zrealizowania zgłoszenia Klienta w formularzu kontaktowym. Podanie tych danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zgłoszenia.
 6. Podczas rozmów, w wykonaniu usługi szybkiego kontaktu, dane osobowe są zbierane tylko na prośbę Usługodawcy np. przy dokonywaniu przez Klienta zamówienia. Każdorazowo Usługodawca poinformuje Klienta o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, prosząc o ich podanie.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego lub okna szybkiego kontaktu wygasa z chwilą jej wykonania.

5. Sklep internetowy

 1. Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi Sklep internetowy, za pośrednictwem, którego:
  1. informuje Klientów o produktach dostępnych w Sklepie internetowym,
  2. umożliwia Klientom składanie zamówień.
 2. Przedmiotem zamówienia w Sklepie internetowym mogą być tylko produkty uwidocznione na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.
 3. Zawartość strony Sklepu internetowego nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Podane przez Usługodawcę ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzednim są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym pochodzą od renomowanych producentów i są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez producenta danego produktu, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.
 6. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta. Zasady gwarancji określa regulamin dostępny w Serwisie.
 7. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie internetowym bez konieczności zakładania konta Klienta, korzystając z udostępnionego w tym celu formularza zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Rejestracja konta Klienta i logowanie

 1. Klient może zarejestrować konto Klienta w Sklepie internetowym podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym. Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. W celu zarejestrowania konta Klienta należy wypełnić formularz zamówienia i zaznaczyć opcję „Stworzyć konto”, podając jednocześnie hasło.
 3. W celu dokończenia procesu rejestracji konta Klienta w Sklepie internetowym niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, a także złożenia oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu.
 4. Po zarejestrowaniu konta Klienta, podczas składania zamówienia poprzez formularz zamówienia, Klient może zalogować się do swojego konta w Sklepie internetowym wpisując ustanowiony podczas rejestracji konta Klienta login (adres e-mail) oraz hasło.
 5. Umowa o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą założenia przez Klienta konta w Sklepie internetowym. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@krzeslaonline.plalbo w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. h) powyżej, wypowiedzenie konta Klienta, wskazując adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 6. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym Usługodawca, z chwilą upływu okres wypowiedzenia, usunie konto Klienta ze Sklepu internetowego.

7. Składanie Zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem:
  1. formularza zamówienia,
  2. poczty elektronicznej.
 2. Klient, chcąc złożyć zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, powinien przy wybranym przez siebie produkcie kliknąć przycisk „Do koszyka” a następnie kliknąć w symbol koszyka znajdujący się na stronie Serwisu. Po przeniesieniu „Do koszyka” Klient powinien wybrać opcję dostawy, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Następnie Klient powinien wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane osobowe, o których mowa w ust. 6 poniżej, wybrać sposób płatności, zaakceptować Regulamin oraz nacisnąć „Kupuję i płacę – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Przed złożeniem zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w trakcie procesu składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości złożenia oferty zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Klient, chcąc złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinien przesłać wiadomość e-mail na adres sklep@krzeslaonline.pl, wskazując dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 6 poniżej, wybrany sposób płatności, towar i ilość oraz ewentualne dane do wystawienia faktury.
 5. Klient w trakcie procesu składania zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 oraz ust. 4 powyżej, jest proszony o podanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji i obsługi złożonego zamówienia w Sklepie internetowym, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia lub poprzez przesłanie tych danych w wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji i obsługi zamówienia.
 6. Klient w trakcie procesu składania zamówienia powinien wskazać:
  1. imię i nazwisko Klienta oraz adres dostawy,
  2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu Klienta,
  3. opcjonalnie – imię i nazwisko odbiorcy oraz adres wysyłki, jeżeli zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego produkty mają dostarczone na inny adres niż adres Klienta,
  4. opcjonalnie – klient będący Przedsiębiorcą lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może podać również firmę, adres prowadzonej działalności oraz numer NIP.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty kupna wskazanych w zamówieniu produktów.
 8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Klient otrzyma wiadomość e-mail o zarejestrowaniu zamówienia Klienta, która zostanie wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.
 9. Do każdego Zamówienia, składanego w Sklepie internetowym jako zamówienie firmowe, dołączana jest faktura VAT.
 10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej – jako pliki w formacie pdf – na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 11. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Klientowi w wiadomości e-mail, w której Usługodawca potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej Klientowi fakturze VAT.
 12. Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o dane podawane przez Klienta podczas składania zamówienia.

8.  Dostawa zamówienia i forma płatności

 1. Usługodawca dostarcza przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sposoby dostawy oraz koszty dostawy zamówień na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferowane przez Usługodawcę wskazane są w Serwisie w na odpowiednich stronach Koszyk i Podsumowanie Zamówienia.
 3. Klient, chcąc uzyskać wysyłkę zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązany przed złożeniem zamówienia skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sklep@krzeslaonline.pllub telefonicznie pod nr +48 662 994 172 lub +48 728 877 668, celem uzyskania informacji czy wysyłka zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polskiej będzie możliwa i jaki będzie jej koszt.
 4. W przypadku zamówienia większej ilości produktów, koszt dostawy może być ustalony indywidualnie. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sklep@krzeslaonline.pllub telefonicznie pod nr +48 662 994 172 lub +48 728 877 668, celem uzyskania informacji o ostatecznym koszcie dostawy.
 5. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówienia pod adresem ul. Gnatowicka 47, 96-515 Paprotnia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W celu odbioru osobistego zamówienia, Klient jest obowiązany przedstawić Usługodawcy numer zamówienia.
 7. Zapłaty ceny za Zamówienie Klient może dokonać w następujący sposób:
  1. gotówką lub kartą płatniczą podczas odbioru osobistego zamówienia,
  2. za pobraniem – płacąc kurierowi gotówką przy dostawie zamówienia,
  3. płatność online – za pośrednictwem serwisu PayU – płatności online.
  4. przelewem bankowym

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu

 1. Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, który zawarł umowę sprzedaży produktu z Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 7 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której Usługodawca wydaje produkt – od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta będącego Jednoosobowym przedsiębiorcą, Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może odstąpić od umowy informując Usługodawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia, które może wysłać do Usługodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Arpex, Gnatowicka 47, 96-515 Paprotnia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@krzeslaonline.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej skorzystania z przysługującego Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy – prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017, poz. 683 z późn. zm.).

10. Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów zgodnych z zamówieniem złożonym w Sklepie internetowym. Usługodawca ponosi wobec Konsumentów i Jednoosobowych przedsiębiorców, odpowiedzialność za wady zakupionych produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
 2. Reklamacja Klienta:
  1. będącego Konsumentem powinna zawierać: dane Klienta w zakresie imienia i nazwiska, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Klienta,
  2. będącego Jednoosobowym przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą powinna zawierać: dane Klienta w zakresie imienia i nazwiska, nazwę firmy, adres siedziby lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Klienta.
 3. Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacji proszony jest o przedstawienie Usługodawcy dowód zakupu produktu w Sklepie internetowym. Może to być na przykład kopia paragonu lub faktury VAT, wydruk potwierdzenia transakcji z karty płatniczej lub karty kredytowej, wyciąg z rachunku bankowego albo inny dowód.
 4. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w formie:
  1. elektronicznej poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@krzeslaonline.pl,
  2. pisemnej poprzez złożenie reklamacji w siedzibie Usługodawcy lub przesłanie reklamacji na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. k) powyżej, z dopiskiem „Reklamacja”.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) pod adresem uokik.gov.pl
 8. Usługodawca wskazuje, iż przy Prezesie UOKIK został utworzony punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych (informacje: https://www.uokik.gov.pl/). Z punktem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Konsument może się skontaktować:
  1. za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: adr@uokik.gov.pllub
  2. telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 55 60 332lub (22) 55 60 333
 9. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest np.:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Usługodawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  3. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym ec.europa.eu.

11. Dane osobowe oraz Polityka Cookies

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Usługodawca.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się ze Usługodawcą:
  1. wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@krzeslaonline.pl,
  2. telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 662 994 172+48 662 360 520 lub +48 788 710 666.
 3. Usługodawca będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe Klienta:
  1. będącego Konsumentem w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego,
  2. będącego Jednoosobowym przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą w postaci: firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub adresu korespondencyjnego, numeru NIP imion i nazwisk osób reprezentujących Klienta, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę w zakresie i w celu:
  1. niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. spełnienia ciążących na Usługodawcy obowiązków prawnych umożliwiających realizację Umowy wynikających z prawa polskiego, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem Usług lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz realizacja w tym celu Usług,
  5. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o usługach oferowanych przez Usługodawcę, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych i szkoleniowych organizowanych przez Usługodawcę również na podstawie osobnych zgód, za pomocą wiadomości wysyłanych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktu najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Klienta lub Usługodawcy nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi doręczenia korespondencji i przesyłek, archiwalne, niszczenia dokumentów, drukarskie, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowe i finansowe, prawne, doradcze, audytorskie i kontrolne oraz windykacyjne.
 7. Usługodawca przekaże dane osobowe Klienta podmiotom wskazanym w ust. 6 powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Usługodawcy wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia przez Usługodawcę obowiązków wynikających z realizacji Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
  1. zawarcia i wykonania Umowy – do momentu realizacji całości obowiązków wynikających z Umowy przez obie Strony lub do momentu zakończenia obowiązywania Umowy, lecz nie dłużej niż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji dokumentów,
  2. spełnienia ciążących na Usługodawcy obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  3. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie – do czasu zakończenia procesu korespondencji z Klientem dotyczącej zadanego przez Klienta zapytania lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych w tym celu,
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem Usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  5. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód – do momentu cofnięcia odpowiedniej zgody. Cofnięcie odpowiedniej zgody w dowolnym momencie pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. Usługodawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
 11. Usługodawca oświadcza, że nie będzie dzielić się danymi osobowymi Klienta, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,
  2. dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 14. Usługodawca będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
 15. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.
 16. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 18. Usługodawca oświadcza, że Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są małymi zaszyfrowanymi plikami tekstowymi, przechowywanymi na komputerze lub innym urządzeniu Klienta. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 19. Pliki cookies przechowują informacje o preferencjach Klienta, przez co pozwalają Usługodawcy dostosować stronę do jego wymagań. Informacje przekazywane przez pliki cookies pomagają Usługodawcy analizować sposób użycia Serwisu przez Klienta, dzięki czemu Usługodawca może dostosować Serwis do jego wymagań.
 20. Usługodawca wykorzystuje Pliki cookies do zapamiętywania informacji, które mogą być używane do zbierania statystyk odwiedzin Serwisu. Usługodawca poprzez Pliki cookies nie przechowuje danych, które mogą służyć do identyfikacji Klienta.
 21. Usługodawca w Serwisie wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. Pliki analityczne
   • nazwa pliku: _gcl_au; czas trwania: 3 miesiące; opis: Plik dostarczany przez narzędzie Google Tag Manager w celu sprawdzania skuteczności reklam strony.
   • nazwa pliku: _gid; czas trwania: 1 dzień; opis: Plik instalowany przez narzędzie Google Analytics przechowuje informacje o tym jak użytkownik korzysta ze strony, które są potem wykorzystywane do tworzenia raportów o skuteczności serwisu. Przechowywane dane zawierają m.in. informacje o liczbie użytkowników odwiedzających serwis, o tym skąd przeszli na strony serwisu, jak również o stronach, które odwiedzają w trybie anonimowym.
   • nazwa pliku: _ga; czas trwania: 2 lata; opis: Plik _ga cookie jest instalowany przez narzędzie Google Analytics. Zbiera on informacje o użytkownikach, sesjach i prowadzonych kampaniach, jak również o tym jak użytkownicy korzystają z serwisu. Dane te są następie użyte do stworzenia raportów analitycznych o sposobach korzystania z serwisu przez użytkowników. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przydziela użytkownikom losowo wygenerowane numery, aby móc ich rozpoznawać.
   • nazwa pliku: _ga_LEST28Y6KF; czas trwania: 2 lata; opis: Plik cookie instalowany przez narzędzie Google Analytics.
   • nazwa pliku: _gat_gtag_UA_108485918_1; czas trwania: 1 minuta; opis: Plik ustawiany przez Google aby rozróżniać użytkowników.
  2. Pliki wydajnościowe
   • nazwa pliku: test_cookie; czas trwania: 15 minut; opis: Plik test_cookie jest ustawiany przez usługę doubleclick.net i służy ustaleniu czy przeglądarka użytkownika wspiera pliki cookie.
  3. Pliki reklamowe
   • nazwa pliku: _fbp; czas trwania: 3 miesiące; opis: Ten plik cookie jest tworzony przez Facebook, aby następnie móc wyświetlać odpowiednie reklamy, kiedy użytkownik korzysta z Facebook lub innej platformy cyfrowej korzystającej z reklam Facebook.
  4. W przypadku, gdyby Klient był zainteresowany rezygnacją ze stosowania z plików cookies, powinien w odpowiedni sposób zmienić tryb przeglądarki internetowej, z której korzysta. Usługodawca poniżej wskazuje przykładowe sposoby zmiany ustawień najpopularniejszych przeglądarek:
   1. dla Microsoft Internet Explorer: Kliknij menu “Narzędzia”, a następnie “Opcje internetowe”. Kliknij ikonę „prywatność”. Znajdź menu „ciasteczka” i zaznacz odpowiednią wartość
   2. dla Opera 6.0 i nowszych: Wybierz menu „Plik” -> „Ustawienia”, Prywatność
   3. dla Mozilla Firefox: Kliknij menu “Narzędzia”, a następnie “Opcje internetowe”, Kliknij ikonę „prywatność”, Znajdź menu „ciasteczka” i zaznacz odpowiednią wartość.
   4. dla Chrome: Kliknij menu „Ustawienia”, Kliknij na dole „Zaawansowane”, Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”, Kliknij „Ustawienia treści”, Kliknij „Pliki cookie”.
  5. Usługodawca wskazuje, że akceptacja używania w Serwisie plików cookies jest całkowicie dobrowolna, jednak rezygnacja z ich używania przez Klienta, może spowodować wystąpienie nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

12. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 2. Serwis zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, pliki z danymi), chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej. Klient może korzystać tych z informacji i materiałów wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie z informacji i materiałów w innym zakresie niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie wystąpienia co najmniej jednej ważnej przyczyny, którą może być:
  1. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  2. wydanie orzeczenia przez sąd powszechny, wydanie decyzji lub innego wiążącego aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  3. zmiana systemu informatycznego Serwisu wymuszająca zmianę postanowień Regulaminu,
  4. poprawienie przez Usługodawcę bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych,
  5. wprowadzenie nowych produktów i usług,
  6. rozszerzenie lub ulepszenie funkcji istniejących usług lub produktów,
  7. rezygnacja z prowadzenia niektórych Usług lub produktów oferowanych w ramach Serwisu,
  8. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Klienta.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie każdy Klient na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie zostanie poinformowany o treści wprowadzonych w Regulaminie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu.
 5. Zmieniony Regulamin nie będzie naruszać praw nabytych przez Klienta.
 6. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać Klienta po upływie 14 (czternastu) dni od dnia udostępnienia na stronie Serwisu informacji o zmianach w wprowadzonych w Regulaminie na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, chyba że Klient przed upływem tego terminu dokona zgłoszenia Usługodawcy pisemnego sprzeciwu. Zgłoszenie sprzeciwu przez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.